செயற்குழு

மேலும், மாநில நிவாரண ஆணையர் / வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் அவர்களை தலைவராகவும் மற்றும் 9 உறுப்பினர்களையும், ஆணையர் / இயக்குநர் பேரிடர் மேலாண்மை அவர்களை உறுப்பினர் செயலாராகவும் கொண்டு மாநில பேரிடர் அபாய தணிப்பு முகமையின் செயற்குழுவாக அமைக்கப்பட்டு இயங்கிவருகிறது.