1 மின்னல் - செய்ய வேண்டியவை, செய்யக்கூடாதவை  பதிவிறக்க
2 அனல்காற்று - செய்ய வேண்டியவை, செய்யக்கூடாதவை பதிவிறக்க
3 சுனாமி - செய்ய வேண்டியவை, செய்யக்கூடாதவை பதிவிறக்க