பேரிடர் மேலாண்மை மண்டல கருத்தரங்கம் 8-9 மார்ச் ,2022

 

எண் தேதி கருத்தரங்கில் விவாதிக்கப்பட்ட பொருட்கள் காண்க
    பேரிடர் மேலாண்மையில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப புதிய முன்னெடுப்புகள்  
1 08.03.2022 NIDM  View
2 08.03.2022 NDRF  View
3 08.03.2022 INCOIS  View
4 08.03.2022 MoEF  View
5 08.03.2022 NIO  View
6 08.03.2022 NDMA  View
7 08.03.2022 IMD  View
    நிறுவன மற்றும் நிதி கட்டமைப்பு  
8 08.03.2022 CAP and ERSS  View
9 08.03.2022 NDMA  View
10 08.03.2022 NDMA  View
11 08.03.2022 NCRMP  View
12 08.03.2022 MHA  View
13 08.03.2022 NDMA  View
    மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களில் பின்பற்றப்படும் பேரிடர் மேலாண்மைக்கான சிறந்த வழிமுறைகள்  
14 08.03.2022 Andhra Pradesh  View
15 08.03.2022 Karnataka  View
16 08.03.2022 Kerala  View
17 08.03.2022 Odisha  View
    மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களில் பின்பற்றப்படும் பேரிடர் மேலாண்மைக்கான சிறந்த வழிமுறைகள்  
18 08.03.2022 Goa  View
19 08.03.2022 Lakshadweep  View
20 08.03.2022 Tamil Nadu  View
21 08.03.2022 West Bengal  View
    படிப்பினைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பம்  
22 09.03.2022 Andaman & Nicobar Island  View
23 09.03.2022 Andhra Pradesh  View
24 09.03.2022 Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu  View
25 09.03.2022 Goa  View
26 09.03.2022 Karnataka  View
27 09.03.2022 Kerala  View
28 09.03.2022 Lakshadweep  View
29 09.03.2022 Odisha  View
30 09.03.2022 Puducherry  View
31 09.03.2022 Tamil Nadu  View
32 09.03.2022 West Bengal  View
    பேரிடர்களின் போது எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் மற்றும் பேரிடர் அபாயக் குறைப்பிற்கான முன்னெடுப்புகள் மற்றும் மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம்  
33 09.03.2022 DDMA  View
34 09.03.2022 DDMP  View