பேரிடர் விழிப்புணர்வு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி -நவம்பர் 2019